openbare onderzoeken rooilijnplannen

rooilijnplan “Dekenijstraat” - bekendmaking van het openbaar onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen van Bree,

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en latere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan “Dekenijstraat” dd. 18/12/2018, opgesteld door Landmeters- en vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960 Bree, in het stadhuis te BREE, Dienst Omgeving, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, namelijk vanaf 27/02/2019 tot en met 28/03/2019, tijdens de gewone openingsuren. Tijdens deze periode kan het ontwerp rooilijnplan tevens worden geraadpleegd op de website van de stad Bree.

Al wie omtrent dit ontwerp rooilijnplan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk of digitaal aan het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE, Vrijthof 10, laten geworden voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 28/03/2019.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, vierde lid, van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, en latere wijzigingen, heeft een rooilijnplan ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is.